Landsbygdsparlamentets partner

Landsbygdsparlamentet förverklilgas tillsammans från byar till städer, från byaföreningar till statsförvaltningen. Detta är landsbygdsutveckling, liksom landsbygdspolitiken: verksamhet nerifrån och upp, vertikalt och horisontellt.

Landsbygdsparlamentet är samarbete

För att genomföra Landsbygdsparlamentet 2021 krävs ett brett spektrum av aktörer: hundratals människor som ger av sin tid och sina resurser för att utforma och genomföra ett program som är till 100 procent verkningsfullt, förstklassigt och minnesvärt.

I förverkligandet av Landsbygdsparlamentet 2021 deltar över 50 aktörer från det lokala, regionala och nationella planet. Se partnerlistan nedan och på programsidan.

Landsbygdspolitiska rådet (MANE) koordinerar arrangemanget på nationell nivå. Leader Suupohja ry ansvarar för lokala och regionala arrangemang. Den virtuella huvudsändningen handhas av Markkinointiosakeyhtiö i2. År 2021 är huvudpartners följande Centralförbundet för jordbruks- och skogsbruksproducenter (MTK), Finlands Byar rf, Kurikka stad och landsbygdsnätverket. Evenemangets huvudsändning direktsänds från Kurikan Kampus.

Huvudarrangörer

 • Landsbygdspolitiska rådet leder och drar upp riktlinjerna för nationella landsbygdspolitiken. Det landsbygdspolitiska rådet stöder statsrådet i tväradministrativa och strategiskt viktiga landsbygdspolitiska frågor. I Landsbygdspolitiska rådets sammansättning har man tagit i beaktande landsbygdspolitikens tvärsektoriella natur. Rådet består av 34 medlemmar. De representerar aktörer från den offentliga, privata och tredje sektorn, från det lokala till det nationella planet.

 • Det nationella landsbygdsnätverket fungerar i alla EU medlemländer och dess verksamhet stöds av nätverkstjänster. Nätverkstjänster finns i Landsbygdsverkets lokaliteter i Seinäjoki.

 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK är en fack- och intresseorganisation för jordbrukare, skogsägare och landsbygdsföretagare. Det som förenar alla yrken och näringsgrenar som vår medlemskår utövar är att de baserar sig på förnybara naturresurser och en hållbar och ekonomisk användning av dem.

 • Leader Suupohja verkar i Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka och Teuva. I föreningen jobbar 8 personer med mångsidiga uppgifter som gäller landsbygdsutveckling.

 • Kurikka är en stark landsbygds och företagsstad i Södra Österbotten. Kurikka är den största staden i området Södra Österbotten och näst största i befolkningen (ungefär 21 000 invånare). Kurikka har en stark entreprenörstradition och dess största sektorer är lantbruket samt metall och möbelindustri.

 • Finlands Byar är en nationell organisation för lokala aktörer. Den representerar circa 4000 byföreningar och -kommittéer, 19 byarnas allianser på landskapsnivå och 54 Leader grupper.

Huvudsamarbetspartner

 • Medelvägens stiftelse är grundat år 1964. 

 • Jord- och skogsbruksministeriet är en möjliggörare av en förnybar och hållbar mat- och naturresursekonomi samt producent av tillförlitliga datalager. Jord- och skogsbruksministeriet bidrar genom sin verksamhet till FN:s mål för hållbar utveckling.

 • Södra Österbottens förbund består av totalt 18 kommuner som arbetar för att skapa en framgångsrik region.

 • Maaseudun tulevaisuus on Suomen toiseksi suurin sanomalehti, joka kirjoittaa maataloudesta, metsätaloudesta, maaseudusta ja niihin liittyvistä elinkeinoista.

  Maaseudun tulevaisuus julkaistaan kolme kertaa viikossa ja lukijoita on noin 320 000.

 • I Finland behövs mera och bättre samtal mellan människor. Stiftelsen Dialogpaus antar utmaningen att förändra samtalskulturen och öka förståelsen mellan människor. 

  Med hjälp av konstruktiv dialog motarbetar vi polarisering. Vi stärker förtroendet för varandra, vår egen förmåga att anpassa oss till förändringar och hela vårt demokratiska samhällssystem. På sikt minskar samhällsklyftorna och demokratin stärkas.

  Inom ramen för projektet Erätauko har Sitra redan under 2016-2019 fått finländarna att föra goda dialoger om knepiga samhällsfrågor. I samarbete med ett brett nätverk av samhällsaktörer, personer och organisationer, har man utvecklat ett helt nytt dialogkoncept som främjar förståelse och utveckling både bland deltagarna och i hela samhället. Dialogpaus-stiftelsen har nu tagit över Sitras uppdrag och fortsätter arrangera samtal om aktuella samhällsfrågor.

Landsbygdsparlamentets partner

OBS. Information uppdateras och förändringar är möjliga
 • ASV Arctic Smart Village Oy är ett samhälleligt företag som främjar hållbar boende och landsbygdens livskraft.

 • NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa.

 • Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät Aisapari, Kuudestaan, Liiveri och Suupohja.

 • Europa direkts kontaktpunkter runt Finland fungerar som en direkt länk mellan EU-medborgare och EU's institutioner. Kontaktpunkter delar information om EU och uppmuntrar medborgare att diskutera om Europas framtid. Sex finska kontaktpunkter ska tar del i Landsbygdsparlamentet. Europeiska Kommissionens representationen i Finland och Europa Parlamentets kontor i Finland kommer också att vara med.

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoima Hungry for Finland -ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Hankkeen rahoittaja on EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 • Ruralia-institutet granskar både den hållbara utvecklingen och effekten av global och lokal samverkan ur landsbygdens synvinkel. Som partner använder institutet tillämpad forskning inom alla Helsingfors universitets kompetensområden. Institutet med sina ca 50 experter, som jobbar vid universitetscentren i St. Michel och Seinäjoki, är involverat i internationella, nationella och regionala samarbeten.

  Kumakka projekt

  MAHVA projekt

  Luomuliitto

 • Janakkala kommun och Hämeen kylät ry och "kumppanuuspöytämalli"

 • LAB Yrkeshögskolan verkar i Lahtis, Villmanstrand och webb. Vi erbjuder utbildning inom fem olika områden: social och hälsa, teknik, affärer, hotell, restaurang och turism samt design, bildkonst och visuell kommunikation. Våra styrkor är cirkulär ekonomi, design, innovation och välbefinnande.

  LAB har mer än 8500 studenter och är Finlands sjätte största yrkeshögskola.

 • Aktion Österbotten är den största Leader-gruppen av Finlands 54 Leader-grupper. Aktion Österbottens område omfattar 14 kommuner från Kristinestad till Karleby. Förutom Leader-verksamheten finns inom Aktion Österbotten byaverksamhet och en fiskeaktionsgrupp KAG.

 • Det finns fyra landsbygdsorganisationer i Mellersta Finland: JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä och Viisari. Föreningarna uppmuntrar landsbygdsbor att utveckla sin egen hemregion, öka sin komfort och skapa nya arbetstillfällen och företag. Läs på vår hemsida företags- och projektberättelser! www.keskisuomenmaaseutu.fi

 • Jord- och skogsbruksministeriet  har olika ämnen i Landsbygdsparlamentet bl.a.

  • CAP
  • Leader
  • Parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygd
  • Programmet för klimatvänlig mat
  • Växelverkan mellan stad och landsbygd
  • Livsmedelsavdelningen
  • Landsbygdspolitiska rådet
  • Klimatlösningar inom markanvändningssektorn

 • Nätverkstjänster samlas de utvecklare, forskare, myndigheter och organisationer som jobbar med landsbygdsutveckling. Nätverkstjänster samordnar och utvecklar landsbygdsnätverkets verksamhet och sammanför aktörerna. Workshoppen arrangedares i sammarbete med Jord- och skogsbruksministeriet.

 • Föreningen Den nya landsbygden rf främjar och utvecklar finsk landsbygdsforskning, deltar i denlandsbygdspolitiska och samhälleliga debatten och ställer upp också då det gäller att utveckla landsbygden. Till föreningens nätverk av experter hör landsbygdsforskare, tjänsemän och landsbygdsutvecklare. Den finska förkortningen är MUA.

 • Konsultföretag för regional utveckling MDI är specialiserat på interaktiv och kunskapsbaserad utveckling inom offentlig sektor. MDI är känt som en smidig, flexibel partner som driver på landsbygds- och stadsutvecklingen, stöder strategiarbetet och är bekant med migration samt sysselsättnings- och vitalitetspolitiken. I hjärtat av MDI är ett Finland som utvecklas bättre.

 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK är en fack- och
  intresseorganisation för jordbrukare, skogsägare och landsbygdsföretagare. Det som förenar alla yrken och näringsgrenar som vår medlemskår utövar är att de baserar sig på förnybara naturresurser och en hållbar och ekonomisk användning av dem.

 • Nordegio är ett internationellt forskningsinstitut för regional utveckling och planering grundat av Nordiska ministerrådet. Nordregio gör tillämpad forskning med fokus på aktuella teman och frågor. Våra centrala forskningsteman är bland annat hållbar landsbygdsutveckling och innovativa och resilienta regioner.

 • Nurmes är en livskraftig landsbygdsstad vid sjön Pielinen. Till vår stad med 9500 invånare kommer det asfaltvägar från sex väderstreck. Vi är Norra Karelens viktigaste jordbrukskommun och en livaktig företagarstad med positiv nettoflyttning. Turism och utveckling av landsbygden är viktiga för oss. Vi vill berätta om det positiva med Nurmes och bjuda in alla vänner av landsbygdens framtid på besök.

 • Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten, stärker demokratins strukturer och ser till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses. Ministeriet svarar för beredningen av de viktigaste lagarna som upprätthåller rättsordningen och för rättsväsendets funktionsduglighet. Den dömande makten utövas av oberoende domstolar.

 • Pellervo är en intressebevaknings- och servicecentral för finländska andelsföretag (=kooperativ). Pellervos vision är att främja välmående, tjänster och entreprenörskap i Finland.

 • Hubittaako-projektet mellan Pihtipudas kommun och Jyväskyläs universitet fokuserar på att utveckla ett samarbetsnätverk av samhällsarbetsytor och svara på regionala utbildningsbehov genom öppna universitetsstudier.

 • POP Banken är en finsk bank som tror på lokalitet och personlig service. Servicenätverket för 21 POP Banker som tillhör vår bankkoncern omfattar mer än 70 filialer och serviceställen i hela Finland. Vi erbjuder ett brett utbud av expertassistans för både personlig och företags bank- och finansfrågor.

 • Livsmedelsverket arbetar för människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraft och utvecklar och upprätthåller informationssystem.

 • SeAMK - Seinäjoki yrkeshögskola

  SeAMKs verksamhet omfattar följande ämnesområden:
  social- och hälsovård, företagsekonomi, teknik, naturbruk, kultur samt kost och näring.
  SeAMK består av nästan 5000 studerande och 400 anställda. Utbildningserbjudandet samt de högkvalitativa tjänsterna inom forskning, utveckling och innovation möjliggör ett effektivt SeAMK såväl nationellt som intenationellt.

 • För perioden 2021-2022 har Landsbygdsnätverket (www.maaseutu.fi/sv) tillsatt tre nya temagrupper varav denna temagrupp fungerar på svenska. Som koordinator och samordnare fungerar Ann-Sofi Backgren och i nätverket sitter 11 personer med anknytning tilllandsbygdsutveckling från olika sektorer i Svenskfinland och på Åland.

 • Finlands Kommunförbund är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner och erbjuder sakkunnig- och informationstjänster.

 • Tietoprovinssi ordnas årligen. Den presenterar forsking, utveckling och utbildning i Södra Österbotten. I Tietoprovinssi är med bl.a. Seinäjoen yliopistokeskus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu samt forskare och utvecklare från fem universitet och två forskningsanstalter. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys har huvudsansvar för verksamheten.

 • Det riksomfattande samordningsprojektet för livsmedelssektorn stöder regionala och landsomfattande verksamheter med anknytning till företagande av små och medelstora företag inom områdena närmat, ekologiska och naturliga produkter, och skapar nätverk och främjar samarbete. Projektets genomförande är Brahea Centre vid Åbo universitet, Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet och Pro Luomu ry.

 • Arbets- och näringsministeriet (ANM) är en del av statsrådet. ANM skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

 • Heli Siirilä/Vasa universitet/projekter MaasDigiboksi och MoveIT: olika synvinklar på landsbygdens transport. 

  Esa Erkkilä/Keskipohjalaiset Kylät ry/projekt HaKu: hobbyresor utvecklas med bl.a. medborgarinstitut, idrott- och kulturaktörer.

  Tomas Luoma/Kaustisen seutukunta/projekt Kyytiin2: Från Kulukuri.com-netsidan kan landsbygdsinvånare hitta alla serviser för person- och varotransport.

 • Viexpo är ett självständigt företag i andelslagform utan vinstintresse. Vår kärnverksamhet är att hjälpa små och medelstora företag oavsett deras storlek eller bransch i frågor kring export och internationalisering. Vi vill förbättra SMF-företagens beredskap i olika skeden av internationaliseringsprocessen och ge företagen snabbare tillträde till nya marknader.

 • Miljöministeriet vill vara en samarbetsinriktad påverkare som arbetar för att trygga en hållbar utveckling, biologisk mångfald och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.